KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 3

 Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu

o terminie I etapu rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do
klasy I
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Reszlu

I. Postanowienia ogólne.

 1. Do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/20 przyjmowane są:
  1. Dzieci w wieku 7 lat urodzone w 2012 roku
  2. Dzieci w wieku 6 lat urodzone w roku 2013 na wniosek rodzica, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej potwierdzającej możliwość rozpoczęcia nauki w szkole;

   Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie:
   - zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku - dotyczy dzieci spoza obwodu;
   - oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów*, na przetwarzanie danych osobowych dziecka, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 2. Dokumenty można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły od dnia 4 marca. Zgłoszenie i wniosek są również do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.sp3.reszel.pl w zakładce Rekrutacja do szkoły / dokumenty do pobrania.
 3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

II. Rekrutacja

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
  1. Złożenie zgłoszenia lub wniosku w sekretariacie szkoły w terminie od 4 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. w godz. 8.00-15.00;
  2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
  3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły nie później niż do 29 marca 2019 roku
  4. postępowanie odwoławcze;
  5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.
 2. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 3. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych przez Radę Miejską w Reszlu w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej.

 

 

 

Dodatkowe informacje