ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 01.01.2019 r.

Burmistrz Reszla na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) zawiadamia, że Rada Miejska w Reszlu Uchwałą nr II/17/2018 z dnia 29 listopada 2018 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 grudnia 2018 r.) uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 11,50 zł od osoby miesięcznie, natomiast stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób nieselektywny wynosić będzie 16,50 zł od osoby miesięcznie.

Burmistrz Reszla informuje również, iż w związku ze zmianą stawki, właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Wpłaty można dokonać w kasie (gotówką lub kartą) oraz na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Reszlu 70 8851 0008 2001 0100 0101 0025 z dopiskiem „opłata za odpady”