KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Burmistrz

Burmistrz

Burmistrz

Marek Janiszewski

Organem wykonawczym Gminy Reszel jest Burmistrz

 1. Burmistrz wykonuje Uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa oraz zadania zlecone na podstawie ustaw lub w drodze zwartych porozumień.
 2. W realizacji zadań własnych Gminy, Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności :

 1. przygotowywanie wszystkich spraw, o których stanowi Rada, w tym zwłaszcza projektów uchwał Rady,
 2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3. wykonywanie budżetu, informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno- gospodarczej i wykorzystaniu środków publicznych w ramach realizacji budżetu,
 4. przedkładanie Radzie sprawozdań z realizacji polityki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi terminami po zakończeniu roku budżetowego,
 5. decydowanie w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Gminy w tym;
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez Radę,
  • zaciąganie pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz udzielanie pożyczek i poręczeń w wysokości nie przekraczającej wysokości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy,
 6. zaciąganie innych zobowiązań do wysokości ustalonych przez Radę,
 7. decydowanie o wszczęciu i wdaniu się w spór przed właściwym sądem, cofnięcie pozwu oraz ustalenie warunków ugody,
 8. powoływanie komisji przetargowych w postępowaniu o zamówienie publiczne w realizacji zadań inwestycyjnych,
 9. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym kierowników komunalnych osób prawnych,
 10. udzielanie pełnomocnictw do zarządzania jednostkami organizacyjnymi Gminy, oraz wyrażanie zgody na dokonywanie przez Kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,
 11. wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej Sesji Rady,
 12. podawanie do publicznej wiadomości wykazu podatników , którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat zgodnie z dyspozycją ustawy o finansach publicznych,

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

Dodatkowe informacje